Kuza Projekt Projekty Kielce
Kuza Projekt Projekty Kielce
Kuza Projekt Projekty Kielce
Oferta
...............................................................................................................................................................................................................................................

Pozwolenie na budowę domu – krok po kroku:

1. W urzędzie gminy uzyskujemy warunki zabudowy albo wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (o warunki zabudowy występujemy wtedy, kiedy działka nie jest objęta MPZP). Decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta lub upoważniony urzędnik. Trwa to zwykle 14 – 30 dni, wypis z miejscowego planu uzyskuje się o wiele szybciej.

2 . Uprawniony geodeta musi wykonać aktualną mapę do celów projektowych w skali 1 : 500 (na tę mapę nanosimy obrys planowanej inwestycji – projektowanego domu). Możemy także zlecić wykonanie badań geotechnicznych, sprawdzających nośność gruntu oraz poziom wód gruntowych.

3. Sporządzenie indywidualnego projektu architektoniczno - budowlanego lub zakup typowego projektu architektoniczno – budowlanego, adaptacja (dostosowanie) tego projektu do warunków terenowych (stref: wiatrowej, śniegowej, przemarzania) oraz wykonanie zmian w projekcie na życzenie inwestora. Architekt sporządza na aktualnej mapie projekt zagospodarowania terenu, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich (Art. 34, pkt. 3, ust. 1).

4. Uzyskanie warunków technicznych dostawy mediów:
- energii elektrycznej,
- gazu,
- wody,
- zapewnienie odbioru ścieków i odpadów stałych.

Decyzja o warunkach zabudowy albo miejscowy plan mogą zawierać dodatkowe szczegółowe warunki (uzgodnienia i opinie różnych organów), które inwestor musi spełnić. Są to sprawy indywidualne i mogą dotyczyć np.:
- wyłączenia gruntów z produkcji rolnej albo leśnej (uzyskiwane w formie decyzji),
- opinii Konserwatora Zabytków,
- opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego – jeżeli wymaga tego charakter obiektu,
- uzgodnienia przeciwpożarowe – jeśli wymaga tego charakter obiektu.

5. Uzyskanie POZWOLENIA NA BUDOWĘ. Pozwolenie na budowę wydawane jest w formie decyzji administracyjnej przez starostę. Zgodnie z art. 33 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane, do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:
- cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem architekta adaptującego o przynależności do izby samorządu zawodowego aktualnym na dzień opracowania projektu,
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- wypis z rejestru gruntów dla działki i działek sąsiednich,
- warunki techniczne dostawy mediów.

Zgodnie z art. 35, pkt. 4 Ustawy Prawo budowlane, w razie spełnienia powyższych wymagań, właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja wydawana jest w ciągu 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji. Należy pamiętać, że w przypadku stwierdzenia błędów w złożonej dokumentacji, właściwy organ wydaje postanowienie o obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia. Po upływie tego terminu i nie usunięciu błędów, zostaje wydana decyzja o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę (art. 35, pkt. 3 Ustawy – Prawo budowlane).

Budowę musimy rozpocząć w ciągu 3 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna.

Projekty domów jednorodzinnych Kielce
Dołącz do nas na facebooku

Copyright © 2015 Kuza Projekt. All Rights Reserved.